DOLY CHOMUTOVA A OKOLÍ IV.

Na jižním předměstí Chomutova v těsném sousedství vlečky vedoucí do Mannesmannových závodů, byl na přelomu 60. let 19. století založen Severozápadočeskou uhelnou společností důl Max. Jednalo se ve své době o největší chomutovský důl. Přestože vlečka náležela k Teplicko-Ústecké dráze, jeho budoucnost měla být svázána s provozem Plzeňsko-Březenské dráhy, která se v té době stavěla a měla pokračovat odbočkou až do Chomutova. Problémy s nestabilitou podloží v okolí Března ale způsobily, že trať byla nakonec vedena směrem na Žatec a odtud dále do Duchcova. Bez zajištěného odbytu se společnost dostala během hospodářské krize v 70. letech 19. století do finančních problémů a byla nucena odprodat všechny své chomutovské doly. Ty koupila společnost A. Lanna. Ani té se však nepodařilo učinit těžbu uhlí ziskovou. Bylo ale zjištěno, že uhelná sloj je doprovázena kamencovými jíly, stejnými, jaké byly dříve těženy v oblasti Mrtvého rybníka, dnešního Kamencového jezera. U dolu byla zbudována chemická huť, která díky exportu kamence do zahraničí dotovala nerentabilní těžbu uhlí. V té době se uvažovalo i o těžbě vysoce kvalitních keramických jílů. Přestože byly důl i kamencová huť na svém vrcholu, byly nečekaně v roce 1887 zastaveny a opuštěny. Je s podivem, že se tak stalo v době narůstající poptávky po hnědém uhlí, kdy byly v okolí zakládány nové průmyslové i báňské podniky. Uvádí se, že poradci společnosti Lanna na uzavření dolu na rozdíl od společnosti samotné bohatě vydělali. Je tak vidět, že "poradenské" činnosti mají u nás velice dlouhou tradici. Areál dolu Max byl poté přestavěn na hřebíkárnu, později na šroubárnu a po znárodnění připadl ČSAD, které ho využívalo až do roku 2004. Poté se vlastníkem areálu stala společnost Restamo a.s., která provedla kompletní demolici všeho, co po socialistickém hospodaření ještě zbylo. Zejména likvidace podzemních nádrží bývalé čerpací stanice a všeho co z nich uteklo, byla ekologickou lahůdkou. Při té příležitosti byla hledána i zasypaná jáma dolu, která však nebyla nalezena. V současnosti je zde připravována výstavba průmyslové zóny Maxim, tak alespoň jméno zůstane zachováno, když v minulosti zmizelo i z názvu ulice, která se původně jmenovala U dolu Max (Am Maxschacht), později Důlní a dnes nese název Dolní.
Důl byl otevřen 100m hlubokou šachtou Max a později i šachtou Rudolf. Těžil dvě uhelné sloje, vrchní mocnou 1,5-3m a spodní 3-6m. K tomu byly přibírány i kamenečné proplástky. Z mapové dokumentace je zřejmé, že byly používány metody pilířování na svrchní sloji a komorování na sloji spodní. Následující obrázek ukazuje rozsah těžby.
Na obrázku je vidět poloha obou jam dolu a rozsah těžby jednotlivých slojí (svrchní vodorovně a spodní šikmo šrafovaná). Dobývací prostory pokračují i částečně mimo mapový výřez a to zejména severozápadním směrem do areálu dnešní nemocnice. V době existence dolu se jednalo o řídce zastavěnou oblast. Znázorněný rozsah těžby není zcela jistě úplný, protože pochází z mapy Severozápadočeské uhelné společnosti po které následovalo minimálně 14 let provozu pod společností Lanna. Zakreslen je i původní půdorys objektů dolu Max a dnes již neexistující slepá kolej vlečky přiléhající k nákladišti.
Na obrázku je vidět poloha obou jam dolu a rozsah těžby jednotlivých slojí (svrchní vodorovně a spodní šikmo šrafovaná). Dobývací prostory pokračují i částečně mimo mapový výřez a to zejména severozápadním směrem do areálu dnešní nemocnice. V době existence dolu se jednalo o řídce zastavěnou oblast. Znázorněný rozsah těžby není zcela jistě úplný, protože pochází z mapy Severozápadočeské uhelné společnosti po které následovalo minimálně 14 let provozu pod společností Lanna. Zakreslen je i původní půdorys objektů dolu Max a dnes již neexistující slepá kolej vlečky přiléhající k nákladišti.
Jak jsem zjistil v archivu ve Velebudicích, zdejší dochované mapy dolu jsou značně nepřesné a zcela nepoužitelné, přestože různé vynášecí a konstrukční čáry budí dojem odbornosti. Pokud bylo při hledání jámy postupováno podle nich, není výsledek překvapením. Jediným vodítkem k určení polohy jámy tak zůstává reprodukce mapy dolu v knize Dějiny hornictví na Chomutovsku. Originál se mi bohužel nepodařilo dohledat, ale i přesto, že se jedná pouze o knižní reprodukci, bylo jí možné po odstranění zkreslení transformovat na starou katastrální mapu s nečekanou přesností. Většina budov bývalého dolu Max téměř přesně odpovídala bývalým budovám garáží a dílen ČSAD, včetně komína, jehož základ byl schován v jedné z budov.
Přestože byl původní areál několikrát přestavěn, stále si v půdoryse zachovává částečnou podobu. Dnes již budovy neexistují, proto byla jako podklad použita ortofotomapa z roku 2004. Zobrazen je původní půdorys budov dolu, poloha jámy i hlavní dopravní chodby.
Přestože byl původní areál několikrát přestavěn, stále si v půdoryse zachovává částečnou podobu. Dnes již budovy neexistují, proto byla jako podklad použita ortofotomapa z roku 2004. Zobrazen je původní půdorys budov dolu, poloha jámy i hlavní dopravní chodby.
S polohou jámy Rudolf je to mnohem jednodušší, ta se nachází v areálu rozvodny ČEZ na druhé straně železniční vlečky a je od roku 2004 "předpisově" zajištěná.
Pohled na opuštěný areál ČSAD z jižní strany v roce 2005. Zajímavé jsou zde dvě budovy otočené štítem k prostranství. Ta bližší v sobě ukrývá základ komína, který původně stál volně a budova k němu byla přistavena až později. V místě té vzdálenější stávala šachetní budova. Ta ale neodpovídá původnímu půdorysu a pochází zřejmě až z pozdější doby činnosti dolu, nebo vznikla při pozdějších přestavbách.
Pohled na opuštěný areál ČSAD z jižní strany v roce 2005. Zajímavé jsou zde dvě budovy otočené štítem k prostranství. Ta bližší v sobě ukrývá základ komína, který původně stál volně a budova k němu byla přistavena až později. V místě té vzdálenější stávala šachetní budova. Ta ale neodpovídá původnímu půdorysu a pochází zřejmě až z pozdější doby činnosti dolu, nebo vznikla při pozdějších přestavbách.
Při pohledu od západu je vidět základ komína. Budova vlevo zcela přesně odpovídá původnímu půdorysu a v místě panelové plochy na ní navazovala další budova zakreslená na historické mapě. Vzhledem k sousedství komína se jednalo nejspíše o kotelnu.
Při pohledu od západu je vidět základ komína. Budova vlevo zcela přesně odpovídá původnímu půdorysu a v místě panelové plochy na ní navazovala další budova zakreslená na historické mapě. Vzhledem k sousedství komína se jednalo nejspíše o kotelnu.
Demolice objektů bývalého ČSAD v pohledu ze severní strany. Uprostřed budova stojící na místě původní šachetní budovy. V pozadí chladící věž chomutovské teplárny.
Demolice objektů bývalého ČSAD v pohledu ze severní strany. Uprostřed budova stojící na místě původní šachetní budovy. V pozadí chladící věž chomutovské teplárny.
Současný pohled na prostor bývalého dolu Max, zůstala zde pouze trafostanice z doby, kdy byl areál využíván ČSAD.
Současný pohled na prostor bývalého dolu Max, zůstala zde pouze trafostanice z doby, kdy byl areál využíván ČSAD.
Za plotem rozvodny vysokého napětí je vidět železobetonový poval jámy Rudolf s ventilační trubkou.
Za plotem rozvodny vysokého napětí je vidět železobetonový poval jámy Rudolf s ventilační trubkou.
Martin Kunz

Literatura a zdroje:
STÜBIGER, Gerhard. Důl Max v Chomutově a jeho kamencová huť. In: Památky-příroda-život. Vlastivědné muzeum v Chomutově, 1963, s. 5-6.
BÍLEK, Jaroslav, Ladislav JANGL a Jan URBAN. Dějiny hornictví na Chomutovsku. Vlastivědné muzeum v Chomutově, 1976, 191 s., [17] l. obr. příl.
STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V LITOMĚŘICÍCH - pracoviště Most: sbírka map, Důl Max, Chomutov
ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA: Mapový server [online]. [cit. 2013-09-17]. Dostupné z: http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapove-aplikace
Ortofotomapa STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 2013, podkladové snímky GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2004. Dostupné z: http://gis.chomutov-mesto.cz
RESTAMO HOLDING a.s. 2004-2007, archiv fotografií z přípravy území pro výstavbu průmyslové zóny Maxim
17.09.2013 23:18:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2017, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one