Lokalita se nachází cca 1,5km východně od obce, ve svahu pod ostrou zatáčkou asfaltové cesty, klesající do údolí Prunéřovského potoka. Výskyt se mi povedlo objevit víceméně náhodou, když jsem ověřoval v literatuře popsaný nález fluoritu východně od obce. Jednalo se o dokumentační bod z průzkumu na fluorit (Pařízek et al. 1987), který zde uváděl úlomky křemene s drobnými zrnky fialového fluoritu na odvalu staré rýhy, jen několik desítek metrů od mnou popisovaného výchozu žíly. Kromě toho zpráva z průzkumu zde, v údolí Třebíšskeho potoka, uvádí šlichovou anomálii fluoritu, scheelitu a kasiteritu. Uváděna je také poloha skarnů, které byly v minulosti předmětem kutání a pokusné těžby vápence, magnetitu nebo polymetalických rud. Do dnešních dnů se na severním úbočí zachovalo dolové pole Petr a Pavel s řadou starých šachet, štol a povrchových dobývek, kde se podle Jokélyho (1857) pokusně těžilo ještě v první polovině 19. století.
Povrchové dobývky dolového pole Petr a Pavel v blízkosti sheelitové lokality
Povrchové dobývky dolového pole Petr a Pavel v blízkosti sheelitové lokality
Vydobytá čočka krystalického vápence na dně jedné z povrchových dobývek
Vydobytá čočka krystalického vápence na dně jedné z povrchových dobývek
Vyhledávací průzkum na fluorit zde měl za cíl objasnit i původ scheelitové anomálie a ověřit rudonosnost skarnových poloh. Skarny, převážně pyroxen-amfibolitové, se ale ukázaly jako jalové a původ scheelitu se vyřešit nepovedlo, přičemž autoři předpokládali, že zdrojem scheelitu jsou buď skarny (vycházeje z existence scheelitonosných skarnů v měděneckém souvrství u Kovářské) anebo tenké křemenné žíly, mající spojitost s existencí žulové elevace v podloží. Pasport prognózního zdroje pro oblast údolí Třebíšského potoka, východně od Volyně, uvádí prognózní zdroje pro fluorit a kasiterit – scheelit v kategorii D3, jejichž anomálie byly zjištěné pomocí metalometrie, rýhování a suchých šlichů. Samotná žíla tehdy nalezena nebyla.
Lokalitu tvoří tři malé pinky a množství balvanů, ležících kolem nich. Pinky patrně zastihly žílu, vystupující zde na povrch. Žíla zde probíhá metamorfovanými horninami přísečnické skupiny, která je zde zastoupená souvrstvím Rusové, a spodní částí měděneckého souvrství. Jde zejména o dvojslídné drobové pararuly s polohami kvarcitických rul, svorové pararuly, tělesa dvojslídných ortorul a málo mocné polohy amfibolitů až skarnů. Většina balvanů je tvořená pouze samotným křemenem s dutinami po vylouženém fluoritu, pocházející patrně ze svrchních partií žíly, méně častá je čerstvější křemen-fluoritová žilovina a nalezeny byly i ukázky velkozrnné zonální fluoritové žíly jen s podřadným obsahem křemene. Textura žiloviny je nepravidelná, brekciovitá, voštinovitá až drobně drúzovitá s množstvím dutin po vylouženém fluoritu. Dle velikosti balvanů lze mocnost žíly odhadnout na 20 až 50 cm. Křemen je bílý, celistvý nebo středně až hrubě zrnitý, s početnými drúzovými dutinami. Krystaly jsou sloupcovité, většinou velmi drobné, občas do 10mm. Fluorit je drobně až hrubě zrnitý, bílý, šedavý až světle zelený, nevýrazně zonální. V dutinách tvoří časté kubické krystaly, čiré až světle zelené, víceméně naleptané s nevýrazným leskem. Občas se však v dutinách vyskytují dokonalé lesklé fialové krychle. Velikost krystalů obvykle nepřesahuje  5mm. Nejzajímavějším minerálem žil je určitě scheelit, který je nepravidelně rozptýlen v čerstvější žilovině s fluoritem, kde je místy docela častý. Scheelit tvoří zrna a v různé míře vyvinuté bílé až hnědavé dipyramidální krystaly. Krystaly taktéž vykazují různou míru koroze a ty čerstvé mají dokonalý vývoj a vysoký lesk. Jejich velikost se pohybuje obvykle v rozmezí 1 až 3mm, největší zrna a krystaly však dosahují až 10mm. Pod krátkovlnným UV zářením vykazuje scheelit zřetelnou bleděmodrou luminiscenci. Všechny zmíněné minerály bývají v dutinách často pokryté tmavými povlaky patrně manganových oxidů a huminových kyselin. Zajímavé je, že tyto lze ze scheelitu lehce odstranit kartáčkem, zatímco na křemeni a fluoritu drží. Vzhledem k malé velikosti scheelitových krystalů a shodnému zabarvení všech tří minerálů, nejsou vzorky napohled příliš atraktivní a jejich půvab vynikne spíš pod lupou nebo mikroskopem.
Co se povahy žíly a geneze scheelitu v ní týče, jde patrně o představitelku křemen-fluoritové asociace (Chrt 1987), která byla obohacená o wolfram při proniku okolními horninami. Jednou z možností je obohacení na úkor hypotetického scheelitonosného skarnu, který snad vznikl proměnou původního amfibolitu či erlánu působením fluid ze žulové elevace v podloží. Druhou možností je, že se žíla obohatila přímo z materiálu žulové elevace nebo jejího obalu, postiženého greisenizací. Rovněž pozoruhodný je fakt, že žíla není uváděná v literatuře a nebyla tedy objevena při ložiskovém průzkumu oblasti. Lokalita je v současnosti dobře přístupná a zatím poměrně produktivní. Případné návštěvníky žádám, aby se na lokalitě chovali ohleduplně a nenechávali po sobě nepořádek.

Roman Gramblička
Dokonalý dipyramidální krystal až 6mm velký, vrostlý s dalšími zrny a krystaly ve fluoritu. Focené v UVB světle, fov 45mm
Dokonalý dipyramidální krystal až 6mm velký, vrostlý s dalšími zrny a krystaly ve fluoritu. Focené v UVB světle, fov 45mm
Drúza drobných krystalů scheelitu do 3mm, velkost vzorky je 70mm, focené v UVB světle
Drúza drobných krystalů scheelitu do 3mm, velkost vzorky je 70mm, focené v UVB světle
Drúza drobných krystalků scheelitu do 2mm, focené v UVB světle
Drúza drobných krystalků scheelitu do 2mm, focené v UVB světle
Dokonalé dipyramidy scheelitu do 3,5mm
Dokonalé dipyramidy scheelitu do 3,5mm
Úlomek hrubozrnné fluoritové žiloviny, 52x40mm
Úlomek hrubozrnné fluoritové žiloviny, 52x40mm
Dokonalý krystal scheelitu v dutině křemene, 20x15mm
Dokonalý krystal scheelitu v dutině křemene, 20x15mm
Až 6x4mm velký dvojitý krystal scheelitu, fotil M.Kunz
Až 6x4mm velký dvojitý krystal scheelitu, fotil M.Kunz
Drúza krystalů křemene do 15mm, fov 65mm
Drúza krystalů křemene do 15mm, fov 65mm
Drúzka krychliček fluoritu do 4mm
Drúzka krychliček fluoritu do 4mm
Shluk fialových krychlí fluoritu v dutince křemene, fov 10mm, fotil M.Kunz
Shluk fialových krychlí fluoritu v dutince křemene, fov 10mm, fotil M.Kunz
Scheelit 3mm velký v dutině křemene, fotil M.Kunz
Scheelit 3mm velký v dutině křemene, fotil M.Kunz
Lesklý dipyramidální krystal scheelitu, 4,5mm velký
Lesklý dipyramidální krystal scheelitu, 4,5mm velký
30.11.2015 19:27:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one