VEJPRTY - CECH MARIAHILF

Olověný cech Marie Pomocnice, původním jménem Mariahilf Bleibauzech, se nachází v severní části Vejprt dříve zvané Blechhammergrund, česky Plechtál. Dnes se zde nachází pouze pastviny, stará vodárna a sjezdovka, dříve se ale jednalo o poměrně zastavěnou oblast, jak tomu nasvědčují četné zarostlé základy domů ve svazích a v údolí, kde byla k dispozici hnací síla hraničního potoka Polava, i pozůstatky několika průmyslových objektů a vodních náhonů.
Halda horní štoly cechu Mariahilf, v pozadí Bärenstein
Halda horní štoly cechu Mariahilf, v pozadí Bärenstein
K cechu Mariahilf patřily podle dochovaných dokumentů tři štoly, i když na některých mapách jsou zakresleny jen dvě vrchní, jejichž haldy se dochovaly na levé straně sjezdovky. Jedna z nich nesla jméno cechu, ale dnes už nelze určit která, názvy ostatních štol se nedochovaly. Spodní štola se nacházela přibližně v místech nástupní stanice, ale dnes po ní, ani po její haldě nejsou žádné stopy. Ta pravděpodobně splynula s haldou nedaleké dědičné štoly Klement.
Nejednalo se o dílo velkého významu, takže není v historických dokumentech příliš často zmiňováno ani zakreslováno. Prvně je cech připomínán k r.1712, kdy tu annaberští těžaři dobývali galenit prostý stříbra, později se uvádí galenit znečištěný sfaleritem a pyritem, které znesnadňovaly jeho zpracování a snižovaly i prodejní cenu rudy. Na počátku 19. století se štoly ujali soukromí těžaři, kteří ji obnovili v délce 144 m. V roce 1847 byl důl uváděn jako činný, ale těžba nemohla mít dlouhého trvání, protože rokem 1856 definitivně skončila těžba v celém Vejprtském revíru, takže tomuto datu muselo předcházet i uzavření dolu Mariahilf.
Zrna galenitu a sfaleritu v křemen-fluoritové žilovině, galenit 12mm
Zrna galenitu a sfaleritu v křemen-fluoritové žilovině, galenit 12mm
V prostoru důlního pásma cechu Mariahilf vystupují silně prokřemenělé a místy zrudněné pararuly. Zrudněnou a zároveň silně alterovanou horninou zde pronikají křemenné a křemen-fluoritové žíly s obecnými sulfidy. Tato surovina se poměrně hojně vyskytuje na haldě nad polní cestou. Jednak jsou to již zmíněné silně alterované ruly, obsahující na plochách foliace četné povlaky, zrnka i drobné čočky rudních minerálů, převážně sfaleritu, galenitu a pyritu, zřídka i chalkopyritu a tetraedritu. Sulfidy jsou z větší části zoxidované a zatlačované supergénními minerály, hlavně goethitem a cerusitem. Kromě toho lze na haldě nalézt úlomky dvou typů žil: jednak jsou to křemenné žíly s hrubozrnnou až drúzovitou texturou a četnými dutinami. Krystaly jsou bílé až šedivé, prizmatické, průsvitné, dlouhé do 10mm, výjimečně až 30mm. Tyto žíly obsahují řídká zrna sfaleritu a pyritu. Druhý typ představují zrnité křemen-fluoritové žíly s bohatším zrudněním. Křemen tvoří nepravidelná šedá zrna, fluorit je taktéž xenomorfní, bělavý, šedý až světle fialový. Kolem rudních zrn bývá až tmavě fialový. Rudní minerály tvoří impregnace, zrna, zrnité agregáty, vzácně až žilky. Nejhojnější je tmavohnědý až červenohnědý sfalerit v zrnech a čočkách až přes 10mm velkých. Galenit tvoří zrna i přes 5 mm velká, zatlačovaná produkty oxidace. Pyrit tvoří zrnité agregáty a impregnace. Řídký je chalkopyrit jako drobná zrnka, nebo inkluze ve sfaleritu. V drobných rudních čočkách v rulách se vyskytuje i jiný šedý sulfid, patrně tetraedrit, tvořící drobná zrnka a inkluze. Ze supergénních minerálů jednoznačně dominuje „limonit“ jako hnědé povlaky a čočky. Na puklinách pararul se vyskytují bílé povlaky a tenké zploštělé krystalky cerusitu. Ojedinělé jsou zelené povlaky a zemité agregáty malachitu. Na puklinách ruly se našly i světle až sytě modré povlaky, zrnka i snopky prizmatických až jehličkovitých krystalů linaritu (určen RTG analýzou), jen 0,Xmm velké. Výčet minerálů doplňuje nontronit (?), tvořící šedozelené povlaky, žilky a závalky na žilách a puklinách rul.

Roman Gramblička, Martin Kunz
Linarit, povlaky a drobné krystalky na puklině alterované ruly, foto 36x27mm
Linarit, povlaky a drobné krystalky na puklině alterované ruly, foto 36x27mm
Křemen, vzorek 40x55mm
Křemen, vzorek 40x55mm
Křemen, vzorek 70x50mm
Křemen, vzorek 70x50mm
Zrnitá křemen-fluoritová žilovina, vzorek 50x62mm
Zrnitá křemen-fluoritová žilovina, vzorek 50x62mm
Sfalerit, zrna čočky a žilky v prokřemenělé rule, vzorek 60x40mm
Sfalerit, zrna čočky a žilky v prokřemenělé rule, vzorek 60x40mm
18.08.2012 14:33:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one