NIEDERSHLAG

Na druhé straně údolí říčky Polavy, coby kamenem dohodil od Nového Zvolání u Vejprt, nachází se, již na německém území, významný revír Niederschlag, kde za socialismu probíhal intenzivní průzkum a těžba uranových rud a fluorit-barytové suroviny, jejíž pozůstatkem je pásmo mohutných hald, táhnoucích se od severního okraje Hammerunterwiesenthalu až po městečko Bärenstein. Materiál byl sbíraný na dlouhé zarostlé haldě hned nad silnicí, asi 1,6km severně od vlakové zastávky České Hamry.
 
Zdejší, poměrně pestrou sérií metamorfitů s tělesy vulkanitů probíhá významná zlomová struktura Magistrála, která dále pokračuje na české území a byla u nás zkoumána na fluoritovém ložisku Kovářská a Vykmanovskou štolou. Zatímco na Českém území má Magistrála, přes velký hloubkový dosah, patrně jenom křemennou a fluorit-barytovou výplň, je v německé části zastoupeno hned několik mineralizačních period: 1) fluorit-živec (paradoxit)-křemenná; 2) hematit-barytová = hlavní uranonosná perioda; 3) fluorit-barytová s obecnými sulfidy; 4) 5-prvková formace a 6) Ag-sulfidická, nejmladší, úzce spojená s předešlou periodou.

Z těchto period je na haldách nejzajímavější a daleko nejvíc zastoupená fluorit-barytová s proměnlivým obsahem sulfidů, ostatní periody jsou zastoupeny ojediněle nebo zcela výjimečně. Hlavním minerálem je fluorit, tvořící hrubo až drobnozrnné, masivní, krystalické, vrstevnaté či drúzovité agregáty, dutinky jsou malé, krystaly (dále jen xx) jsou kubické, průsvitné až čiré, bíle, světlo zelené, fialové nebo žluté, velké do 10mm, ojediněle i větší. Často uzavírá sulfidy. Baryt je dvojího typu: ve fluorit-barytové žilovině bez sulfidů je růžový až masově rudý, hrubě štěpný; v žilovině se sulfidy je světlejší až bílý, menšího zrna a s krátce prizmatickými xx do 10mm nebo dlouze tabulkovitými xx do 20mm. Třetím žilním nerostem je křemen, tvořící textury známé z početných žil na českém území. Je drúzovitý s xx do 10mm, občas s pásky karneolu a achátovou kresbou.
 
Z rudních minerálů zcela dominují galenit a chalkopyrit, ostatní jsou řídké až vzácné. Galenit tvoří zrna a kubické xx až přes 10mm velké, vrostlé ve fluoritu nebo v křemeni, od okraje je často zatlačovaný cerusitem a anglesitem. Chalkopyrit se vyskytuje v zrnech až 10mm velkých, bývá ale často zatlačován směsí kupritu a goethitu. Ojedinělé jsou drobné navětralé xx v dutinách fluoritu. Minerál tetraedrit-tenantitové řady byl nalezen jen na několika málo vzorcích jako zrna a závalky do 3mm. Řídký je sfalerit v medově hnědých zrnech do 3mm, vrostlý ve fluoritu. Vzácný je pyrit.
 
Poměrně pestrá je zde paleta supergénních minerálů, vázaných opět na zrudnělý fluorit. Pomineme-li Fe-oxidy, je nejčastějším supergénním minerálem malachit, povlékající zrna chalkopyritu, tvořící povlaky, kulovité agregáty, nebo i snopečky jehlicovitých xx. Covelín se vyskytl v jednom kusu žiloviny jako bohaté modročerné lesklé povlaky a pseudomorfózy po oktaedrech 2mm velkých, neznámeho minerálu. Cerusit tvoří hlavně povlaky po galenitu, zřídka čiré tabulky do 3mm. V asociaci s covelínem tvořil až 6mm velké xx s křídově matným povrchem. Pyromorfit se vyskytuje v dutinách fluoritu ve formě drobných žlutých "kuliček" nebo tvoří zaoblené prismatické xx do 2mm, ojediněle i čiré sloupečky s kombinací prismatu, pyramidy a bazální plochy. S pyromorfitem se občas vyskytuje duftit ve formě drobných izometrických lesklých xx olivově zelené barvy, do 0,4mm. Nejistý je výskyt bayldonitu ve světlezelných kuličkách a povlacích na covelínu. Na jediném vzorku bylo nalezeno zrno tmavě modrého linaritu (nebo snad azuritu). Z lokality bylo popsána i řada dalších, jako bayldonit, agardit-(Ce), mixit, wulfenit, beudantit, olivenit či karminit, ..., autorem však zatím nalezeny nebyly.
 
Zmiňovaná halda je, zejména pro systematiky, velmi perspektivním nalezištěm i do budoucna a vyloučit se nedají ani nové produktivní "fleky" na haldách v okolí.

Roman Gramblička
Povlak drobných žlutých xx pyromorfitu na puklině fluoritu, foto 30x23mm.
Povlak drobných žlutých xx pyromorfitu na puklině fluoritu, foto 30x23mm.
Agregát malachitu, dlouhý 16mm na fluoritu.
Agregát malachitu, dlouhý 16mm na fluoritu.
Krystal galenitu o hraně 10 mm s drobnou krychlí pyritu v dutince.
Krystal galenitu o hraně 10 mm s drobnou krychlí pyritu v dutince.
Drůza žlutých kubických xx. Foto 60x40mm.
Drůza žlutých kubických xx. Foto 60x40mm.
Povlak drobných xx duftitu (max do 0,3mm) na fluoritu, foto 20x15mm.
Povlak drobných xx duftitu (max do 0,3mm) na fluoritu, foto 20x15mm.
Drůza oktaedrů neznámého minerálu do 2mm pseudomorfovaných covelínem. Foto 20x15mm.
Drůza oktaedrů neznámého minerálu do 2mm pseudomorfovaných covelínem. Foto 20x15mm.
Drůza barytových xx, velký double krystal má 8mm.
Drůza barytových xx, velký double krystal má 8mm.
Halda Niederschlag 2.
Halda Niederschlag 2.
Halda Niederschlag.
Halda Niederschlag.
Halda Niederschlag 3.
Halda Niederschlag 3.
Štola Niederschlag 1.
Štola Niederschlag 1.
Štola Niederschlag 2.
Štola Niederschlag 2.
22.12.2010 13:00:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one