HRADIŠTĚ U ČERNOVIC

Tektonickými pohyby na krušnohorském zlomu došlo k vyzdvižení kry křemenců a slepenců, které v průběhu třetihor vznikaly v okrajových částech podkrušnohorské pánve. Relikt těchto hornin se zachoval na vrchu Hradiště u Černovic, kde na podloží krušnohorského krystalinika tvoří až 10 m mocnou vrstvu, vysoko nad současnými polohami třetihorních usazenin. Lokalita je významná hojným výskytem otisků třetihorní flory, zejména šišek borovic, listů a jiných části dřevin.
Jižní stěny křemencové plošiny nijak nesouvisí s bývalým hradištěm, jejich dnešní podoba vznikla těžbou kamene v mnohem pozdější době.
Jižní stěny křemencové plošiny nijak nesouvisí s bývalým hradištěm, jejich dnešní podoba vznikla těžbou kamene v mnohem pozdější době.
Na okrajích křemencové desky původně vznikaly mrazové sruby, ale její dnešní podoba je silně ovlivněna činností člověka. Po severním a východním obvodu jsou stále dobře rozeznatelné valy pravěkého sídliště a strmé jížní stěny a pod nimi ležící suťová pole jsou pozůstatkem těžby křemence, stejně jako četné jámy na vrcholové plošině. Podél severozápadního okraje desky prochází linie výskytu hematitem zbarvené křemenné žiloviny, místy s páskovanou strukturou. Vyskytují se zde i bloky slepenců obsahující valouny a úlomky hornin podložního krystalinika, pojené hematitem zbarveným křemenem. V roce 1986 byla lokalita vyhlášena přírodní památkou a jakýkoliv sběr fosílií a minerálů na primárním nalezišti je zakázán. Fosílie je, ale možno sbírat po celé délce cesty, vedoucí k nalezišti, nebo v sutinách a jamách na jižním úbočí mimo chráněné území.
Zbytky valů jsou rozeznatelné po východním okraji vrcholové plošiny. Přírodní památka tu ale nebyla zřízena kvůli nim ani kvůli konvalinkám, předmětem ochrany je celá křemencová deska s fosiliemi.
Zbytky valů jsou rozeznatelné po východním okraji vrcholové plošiny. Přírodní památka tu ale nebyla zřízena kvůli nim ani kvůli konvalinkám, předmětem ochrany je celá křemencová deska s fosiliemi.
Jedna šiška borová ... tedy její otisk. Na tomto balvanu jich je celkem šest.
Jedna šiška borová ... tedy její otisk. Na tomto balvanu jich je celkem šest.
Blok křemence s hojnými úlomky dřevin a šišek.
Blok křemence s hojnými úlomky dřevin a šišek.
Otisk listu.
Otisk listu.
Foto a text Martin Kunz

Literatura
Geologické lokality. MLČOCH, Bedřich. Česká geologická služba [online]. [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://lokality.geology.cz/1367
09.06.2015 22:52:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one