U vjezdu do obce Brandov se nachází rozsáhlá halda bývalého černouhelného dolu Zdař Bůh (Glückauf), který byl v provozu od roku 1907 do roku 1924, kdy byl uzavřen v důsledku hospodářské krize v sousedním Německu, kam směřoval veškerý odbyt a kde se také nacházela úpravna tohoto dolu. Z původních důlních objektů se pod severním okrajem haldy zachovala budova strojovny, dnešní č.p.273. První zmínka o černém uhlí v Brandově pochází z roku 1801, ale s jeho těžbou se započalo až okolo roku 1852. Ještě před tím se v údolí nad osadou Kolonie těžily nepříliš kvalitní limonitové železné rudy, které byly dodávány do železáren v Kalku a Gabrielině Huti.
P1090908a.jpg
Uhelné sloje i polohy železných rud jsou součástí nevelké sladkovodní permokarbonské pánve (mladší prvohory), jejíž část se zachovala v podobě tektonické  kry zaklesnuté do masivu krušnohorského krystalinika. Lokalita je významná nálezy karbonské flóry, zejména plavuní rodu Sigillaria a přesliček rodu Calamites, které se zde vyskytují v šedých prachovcích v nadloží uhelné sloje. Přestože tyto horniny nikde nevystupují na povrch, nachází se spolu s úlomky černého uhlí na haldách bývalých dolů. Z dalších minerálů je uváděn pyrit a kalcit, které se mi ale nalézt nepodařilo.

Martin Kunz
18281295.jpg
18281308.jpg
18281309.jpg
18281311.jpg
18281318.jpg
18281321.jpg
Literarura:
HURNÍK, Stanislav. Sborník Okresního muzea v Mostě: Zavátá minulost Mostecka. Oktesní muzeum Most, 2001. řada přírodovědná, 23.
MLČOCH, Bedřich. ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA. Geologické lokality: Brandov - halda dolu Zdař Bůh [online]. 1994, 2009 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: http://lokality.geology.cz/2305
26.03.2012 12:33:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one